Pass

PASS CỦA TRUYỆN HERE U ARE

Sinh nhật của Ngu Dương là ngày tháng nào? (gồm 4 số, không cách nhau)

Ví dụ: ngày 20 tháng 05 => pass: 2005

❤️️❤️️❤️️

PASS ONESHOT ĐỒNG NHÂN – THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Tên couple của nhóm nhạc DBSK (gồm 6 chữ, không hoa, không cách, không dấu)

Gợi ý: y****e